Ouderbetrokkenheid

Binnen onze school nemen ouders een belangrijke plaats in. Een goede samenwerking is van belang voor de ontwikkeling van uw kind, onze leerling. Daarnaast staat Jenaplanonderwijs voor verbondenheid, betrokkenheid en gezamenlijkheid. Binnen onze school vindt u een team met een open houding dat zoekt naar deze samenwerking. Zowel voor uw kind als voor de dagelijkse dingen in de school. 

Ouders in de school

Op allerlei manieren zijn ouders betrokken bij de school. Dat kan zijn door hulp bij het onderwijs (zoals bijvoorbeeld gastlessen, begeleiding excursies, hulp bij projecten en versieren van de school), maar ook door bijvoorbeeld de bibliotheek te beheren of de tuin te onderhouden. Daarnaast heeft iedere stamgroep een of twee stamgroepouders, die op verschillende manieren de stamgroepleiders ondersteunen bij activiteiten.

We staan open voor initiatieven van ouders: zo is er een werkgroep voor de aanleg van het groene plein ontstaan. Als er aanleiding toe is, komt er een klankbordgroep van ouders en een afvaardiging van school om over een specifiek onderwerp te overleggen. Gedurende het schooljaar worden er thema-avonden voor ouders en stamgroepleiders gehouden. Ook vinden er activiteiten plaats voor ouders en kinderen waarbij het gezellig samenkomen centraal staat. 

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) van onze school praat een afvaardiging van ouders en leerkrachten mee over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school. De raad bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders.

De MR wordt betrokken bij het nemen van belangrijke beslissingen op schoolniveau. Hierbij heeft de MR drie rechten: adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR-reglement op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Alle leden worden voor een periode van drie jaar gekozen, door respectievelijk de leden van het schoolteam en de ouders.

Lees meer over de MR

Ouderraad

De ouderraad (OR) wordt gevormd door twaalf ouders. De OR ondersteunt het team zoveel mogelijk bij de uitvoering van bepaalde zaken en kan hierbij een beroep doen op zijn achterban (de ouders). Daarnaast fungeert de OR als brug tussen ouders en team.

Lees meer over de OR