Kwaliteit & Leerlingenzorg

Kwaliteit

Het volgen van de kwaliteit van ons onderwijs vinden wij belangrijk. Enerzijds om ervoor te zorgen dat we onze leerlingen de begeleiding kunnen bieden die zij nodig hebben. Anderzijds om de juiste keuzes te kunnen maken m.b.t. schoolontwikkeling. Doen we de juiste dingen en doen we die goed? 

Vakmanschap
Leerkrachten zijn er zich van bewust dat de wereld om ons heen in een rap tempo verandert. Kijkend naar het onderwijs zien we dat er steeds meer bekend is over de ontwikkeling en het leren van kinderen. We zorgen dat deze informatie zoveel mogelijk de school binnenkomt door veel tijd te besteden aan vakmanschap. Dat kan door individuele scholingstrajecten of door teamscholing. Hierbij streven we ernaar om deze opgedane kennis ook met elkaar te delen. Van en met elkaar leren vinden we belangrijk.

Kwaliteitsbeleid
​Jaarlijks kijken we naar de resultaten van ons onderwijs. Dat doen we op vier manieren.

1. Waardering van stamgroepleiders
Enkele keren per jaar evalueren we met het team de schoolontwikkeling. Aan het einde van het schooljaar evalueren we het afgelopen jaar en bespreken we wat er is verbeterd en welke punten aandacht nodig hebben.

2. Waar​dering ouders, leerlingen en teamleden
We vragen ouders, leerlingen (vanaf groep 6) en teamleden tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek in te vullen. De uitslag wordt besproken in het team, bestuur en de medezeggenschapsraad. Op die manier weten we hoe de verschillende betrokkenen aankijken tegen de school en het onderwijs. Voor ons is de uitslag van dit onderzoek belangrijk om de juiste accenten te leggen m.b.t. het verbeteren van de school. 

3. Waardering ​externen
We krijgen ook externe waardering voor het onderwijs op onze school, bijvoorbeeld door de onderwijsinspectie. Ook worden er vanuit onze eigen stichting en de Jenaplanvereniging interne audits uitgevoerd. Ook deze waarderingen kunnen aanzetten tot veranderingen.

4. Leeropbren​gsten en evaluaties
We brengen alle leeropbrengsten in kaart door middel van methodegebonden toetsen, leerstofonafhankelijke toetsen (zoals CITO) en een uitgebreid leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leeropbrengsten worden geanalyseerd door de stamgroepleiders, de intern begeleider en de schoolleiding. De ontwikkeling van leerlingen kunnen wij goed volgen aan de hand van de resultaten, observaties en gesprekken en het vastgestelde ontwikkelingsperspectief. Als de leerling zich volgens verwachting ontwikkelt, is dat voor ons een teken dat we op de goede weg zitten. Bij afwijkingen zoeken we de oorzaak, gaan we het gesprek aan en bieden we extra begeleiding.​ 

Onze jongste kinderen (groep 1 en 2) worden niet getoetst. Wel volgen we hen, a.d.h.v. een model, in hun ontwikkeling. Onze bevindingen bespreken we met de ouders en waar nodig bieden we begeleiding. 

Leerlingenzorg

We streven bij elk kind naar leeropbrengsten die passen bij zijn/haar mogelijkheden. Hierbij staat de totale ontwikkeling van het kind voorop. We hebben de totale ontwikkeling van het kind voor ogen en hebben hoge verwachtingen van de unieke mogelijkheden en talenten. Dit moet uiteindelijk leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs.

We stellen ons steeds de vraag hoe we ons onderwijs verder kunnen verbeteren. Dit doen we onder andere door het verzamelen en analyseren van de door ons behaalde resultaten; wat zien we, hoe kunnen we dit verklaren, wat vinden we ervan en wat gaan we ermee doen? Omdat we uitgaan van de totale ontwikkeling van het kind vinden we het ook heel belangrijk om factoren als welbevinden, werkhouding en sociaal gedrag mee te nemen.

Op onze school gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen (ParnasSys). We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken ontwikkelen, de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen. 

Extra ondersteuning
Als blijkt dat een kind extra begeleiding nodig heeft, dan wordt dit door de groepsleerkracht en de intern begeleider besproken. Die begeleiding kan nodig zijn om hulp te bieden bij een leerprobleem, maar ook om kinderen te leren taakgericht te werken of sociaal sterker te maken. Samen met de remedial teacher wordt een handelingsplan opgesteld, waarin wordt aangegeven op welke manier hulp geboden gaat worden. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Als blijkt dat – ondanks alle extra zorg – meer deskundigheid nodig is, dan kunnen wij een beroep doen op andere instanties binnen het netwerk van de school.

Extra uitdaging
Wanneer een leerling extra uitdaging nodig heeft - naast het extra aanbod dat in de verschillende methodes beschikbaar is - hebben wij de mogelijkheid om onze leerlingen een plaatsje te geven in de Regenbooggroep. Dat is onze interne plusklas. Hierin komen leerlingen uit verschillende groepen van de school, onder begeleiding van een leerkracht, wekelijks samen. Zij vinden in deze groep extra uitdaging en worden geprikkeld uitdagingen aan te gaan. 

We treffen een professionele kwaliteitscultuur aan op de St. Jozefschool. Het team is zich bewust van het effect dat zij heeft op de ontwikkeling van leerlingen.

Inspectie voor het onderwijs, inspectierapport 2019