Medezeggenschapsraad

Er zijn verschillende manier voor ouders om bij de school betrokken te worden.
Zo heb je als ouder de mogelijkheid om zitting te nemen in de MR. 

De MR is bij wet (medezeggenschap op scholen) ingesteld en houdt zich bezig met de organisatie en het beleid op school. De MR streeft ernaar om het onderling overleg en de transparantie op school te bevorderen en is medeverantwoordelijk voor het welzijn en veiligheid op school. In de praktijk komen onderwerpen als veiligheid (Arbo), personeelsbeleid, huisvesting, kwaliteit van het onderwijs, zorg op school, overblijven en bijvoorbeeld de begroting van de school aan bod. Zo is de MR in 2020 actief betrokken geweest bij alle aanpassingen als gevolg van de Covid uitbraak. De MR vergadert met een frequentie van ongeveer een keer per zes weken.

De MR mag op basis van haar adviesrecht gevraagd en ongevraagd advies geven en suggesties doen aan de schoolleiding. Verder heeft de MR een instemmingsrecht met betrekking tot zaken die voor ouders en het personeel van belang zijn. Het instemmingsrecht geldt bijvoorbeeld voor het schoolplan, de schoolgids en de schooltijden. Benader gerust iemand van de MR als je als ouder met vragen of opmerkingen zit. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. 

Contact

De MR bestaat uit ouders en personeel. De huidige samenstelling:

Ferhat Isguzarer (voorzitter / ouder), Maartje van Lieshout (ouder), Birgit van Miltenburg (team) en José Vink (team). De namen en e-mailadressen van de MR-leden staan ook vermeld in onze schoolgids en op de schoolkalender.

Naast de MR voor de Jozefschool is er ook een gemeenschappelijke MR (GMR) voor de SKOVV; de stichting van 14 scholen waar de Jozefschool deel van uitmaakt. De GMR bestaat uit een afvaardiging van MR leden van verschillende scholen en houdt zich bezig met ‘bovenschoolse’ zaken.

Contact-adres

e-mail: mr.sj@skovv.nl